Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Pejman Law, hierna te noemen: “Pejman Law”.
  1.2 Pejman Law voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
  1.3 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de Advocaten die voor Pejman Law Advocaten werkzaam zijn.

 2. Opdracht
  2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door Pejman Law. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
  2.2 De opdrachtgever vrijwaart Pejman Law tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 3. Honorarium en verschotten
  3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Pejman Law omvatten het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten, verschotten en omzetbelasting.
  3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
  3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Pejman Law jaarlijks vast te stellen basistarief. Het uurtarief kan per advocaat verschillend zijn, afhankelijk van ervaring en specialistische kennis.
  3.4 Tenzij tussen Pejman Law en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Pejman Law bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
  3.5 De verschotten welke bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Pejman Law ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen.
  3.6 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  3.7 Pejman Law is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  3.8 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in lid 5 van dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

 4. Betaling
  4.1 Betaling van declaraties van Pejman Law dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratie-bedrag.
  4.2 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Pejman Law gestelde bank- of girorekeningen, pinbetaling, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
  4.3 Indien Pejman Law invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten last van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 25,00.
  4.4 Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijkgesteld degene die zich jegens Pejman Law verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

 5. Aansprakelijkheid
  5.1 De aansprakelijkheid van Pejman Law voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens desbetreffende polis.
  5.2 Bij het inschakelen van derden zal Pejman Law steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pejman Law is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 6. Archivering
  6.1 Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard.

 7. Geschillen
  7.1 Pejman Law kent een interne klachtenregeling en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

 8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  8.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pejman Law en op alle werkzaamheden van Pejman Law Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
  8.2 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600, 2509 LP Den Haag of te downloaden van de website van Pejman Law. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. In die gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.
  8.3 In het geval van geschillen waarvoor een arrondissement bevoegd is, worden deze bij uitsluiting voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.